Phần Thưởng

Tất cả các bạn chỉ ôn trên passtoeic.com và đạt mục tiêu từ 600 trở lên liên hệ mình để nhận thưởng nha. Tùy vào xuất phát điểm và chênh lệch điểm số giữa lúc bắt đầu ôn và sau khi ôn mà phần thưởng “to” và “nhỏ” khác nhau. Áp dụng từ ngày 16-11-2022.

PASS TOEIC

Nơi trả lại người em Gốc tiếng Anh thất lạc của bạn năm 17 tuổi thông qua khóa học vô cùng chi tiết.